Barneidrettsansvarlig

Velkommen som barneidrettsansvarlig

På denne siden finner du den informasjonen du trenger for å løse dine oppgaver på en god måte.

Oppgaver:

 • Sikre gode rutiner for å informere medlemmene om bestemmelsene og rettighetene.
 • Påse at bestemmelsene og rettighetene er forankret i styret, avdelinger, drift og arrangement, og kunne forklare hvorfor dette er viktig.
 • Sørge for at klubben har gode rutiner for å ta imot og blir kjent med foreldre slik at alle får info om hva medlemskap innebærer.
 • Jobbe for at idrettene samarbeider, koordinerer og videreutvikler et bredt aktivitetstilbud til barn (utviklingsplanen).
 • Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå.
 • Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

 • Vedtatt av idrettstinget, verktøy for å sikre god idrettsaktivitet for barn, gjelder hele norsk idrett.
 • Barnerettighetene:
  • Verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon.Gjelder for alle barn uavhengig av kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.
  • Verdiene: Trygghet, vennskap og trivsel, mestring, påvirkning, frihet til å velge, konkurranser for alle, på barns premisser.
  • Inneholder også en utviklingsplan som sier noe om hva en skal fokusere på på de ulike alderstrinnene for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring.Bestemmelser om barnerettigheter:
  • Regler som gjelder barneidretten der brudd kan straffes med sanksjoner.
  • I første rekke regulerer de deltakelsen på konkurranse på ulike nivåer for de ulike aldersgruppene. 
  • Kurs
  • Delta på ulike tiltak i Oslo idrettskrets hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp.
  • Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som finnes på kurs.idrett.no.